POUCZENIE O UPRAWNIENIU KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, który stanowi dzień rejestracji w SYSTEMIE QOOL RENT.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru załączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy zagłodziliście się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Państwa w składanym oświadczeniu. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu.

Jeżeli na Państwa żądanie wykonanie przez nas usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jesteście Państwo zobowiązani do zapłaty za świadczenia spełnione przez nas do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot niewykorzystanych, a wpłaconych środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

KEEP CALM AND STAY QOOL

for you, your family & friends.