Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych QOOL RENT oraz w aplikacji mobilnej QOOL RENT.

Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie zawarto informacje na temat danych osobowych przetwarzanych podczas odwiedzania witryn QOOL RENT oraz korzystania z aplikacji mobilnej QOOL RENT.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

4. czas nadejścia zapytania,

5. pierwszy wiersz żądania HTTP,

6. kod odpowiedzi HTTP,

7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

9. informacje o przeglądarce użytkownika,

10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 81 – 578 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 45 (dalej: Administrator lub QOOL RENT). W sprawie danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail […]
lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Cele oraz podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:
a) w celu wykonania usługi oraz korzystania z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celach analitycznych logów technicznych aplikacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketng bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Uprzejmie wskazujemy, iż podanie przez Ciebie danych jest warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania. Jeżeli nie podasz danych nie będziemy mogli spełnić na Twoją rzecz naszego oferowanego świadczenia.

Kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom: bankom, dostawcom usług poczty elektronicznej, obsługującym nas frmom informatycznym, obsługującym nas firmom windykacyjnym, biur windykacyjnym, biur informacji kredytowej.

Uprawnienia użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o tym, czy Administrator przetwarza odnoszące się do niego dane osobowe. Jeśli Administrator przetwarza takie dane, umożliwi użytkownikowi dostęp do danych oso- bowych i informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Dodatkowo użytkownikowi przysługuje prawo do poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przeniesienia danych (art. 20 RODO), z zastrzeżeniem spełnie- nia wymogów prawnych. Użytkownikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na warunkach określonych w rozporządzeniu (art. 21 RODO) i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momen- cie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO).

Do skorzystania z uprawnień przysługujących użytkownikowi wystarczy kontakt z Administratorem pod ad- resem QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 81 – 578 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 45, po- przez aplikację mobilną lub listownie na adres wskazany w punkcie „Administrator Danych Osobowych, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Dodatkowo użytkownik może w dowolnym czasie złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych (art. 77 RODO).

Bezpieczeństwo danych

QOOL RENT zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, chroniące dane osobowe w szczególności przed dostępem osób trzecich, a także przypadkową lub umyślną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem. Środki takie są odnawiane okresowo i przystosowywane do najnowszych osiągnięć techniki.

Przechowywanie danych

Dane przekazywane QOOL RENT przez użytkownika są przechowywane jedynie przez okres wymagany do realizacji stosownego celu, w którym nastąpiło przesłanie danych, bądź w zakresie niezbędnym do przestrzegania wymogów ustawowych lub urzędowych. QOOL RENT dokonuje anonimizacji danych osobowych zasadniczo po upływie 5 lat, chyba że jej uzasadniony interes lub przepisy prawa wymagają przechowywa- nia ich przez dłuższy okres.

Rejestracja w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT

Przed uruchomieniem Aplikacji Mobilnej QOOL RENT Użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do danych rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w menu Ustawienia / Rejestracja. Dane podane w trakcie lub uzupełnione przez rejestracyjnego po rejestracji lub uzupełnione przez QOOL RENT na prośbę rejestracyjnego niezbędne są do korzystania z Systemu QOOL RENT.

Sposób rejestracji:

1. Rejestrację dokonuje się poprzez Aplikację Mobilną QOOL RENT

2. Podczas procesu rejestracji należy podać numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonywana jest rejestracja.

3. W celu ukończenia procesu rejestracji na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość SMS, z kodem potwierdzającym w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Kod potwierdzający należy wpisać w okno dialogowe Aplikacji Mobilnej QOOL RENT. Po pozytywnej weryfkacji kodu potwierdzającego oraz akceptacji Regulaminu Konto Klienta zostanie utworzone.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią QOOL RENT na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych QOOL RENT

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach QOOL RENT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis QOOL RENT zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW QOOL RENT.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfkacje zostaną poczynione, a polityka zaktualizowana.

KEEP CALM AND STAY QOOL

for you, your family & friends.