§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usług wypożyczania Hulajnóg oraz Powerbanków do zasilania Hulajnóg (dalej: System QOOL RENT) za pomocą Aplikacji Mobilnej zainstalowanej na urządzeniu Klienta, spełniającym wymagania techniczne wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem korzystania z Systemu QOOL RENT jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zapoznanie się z Cennikiem oraz Polityką Prywatności wraz z RODO, rejestracja Klienta w Aplikacji Mobilnej oraz dokonanie opłaty za wybrany Plan Taryfowy.

3. W celu realizacji reklamacji oraz rozpatrzenia skarg przez QOOL RENT Klient powinien uzupełnić wymagane dane w swoim proflu użytkownika dostępnym na Aplikacji Mobilnej.

4. Regulamin QOOL RENT, wraz z Polityką Prywatności oraz Cennikiem udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.QOOL.rent i w Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, a także jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

5. Kontakt:
QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chwaszczyńska 45
81 – 578 Gdynia
REGON 521112738
NIP 5862376763
KRS 0000950221

§2. Defnicje.

1. Aplikacja Mobilna QOOL RENT / Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna, umożliwiająca korzystanie z Systemu QOOL RENT, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Z Aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Warunkiem pobrania Aplikacji Mobilnej, jak i korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu.
2. POMOC QOOL RENT (POMOC QOOL RENT) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora i prowadzoną przez Operatora POMOC QOOL RENT usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
a) Aplikację Mobilną
b) pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informujemy że nie prowadzimy obsługi klienta drogą telefoniczną!
Informacje o POMOC QOOL RENT zamieszczane są na Stronie internetowej: https://qool.rent/pomoc/ przy czym Operator zastrzega, że POMOC QOOL RENT z wykorzystaniem poczty elektronicznej może być dostępny jedynie w przypadku braku możliwości zgłoszenia przez Aplikację Mobilną.
3. Blokada Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z SystemuQOOL RENT, z którego może skorzystać Operator, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku właściciela Systemu QOOL RENT i/lub Operatora.
4. Bonus – należy przez to rozumieć dodatkowe Punkty QOOL przyznawane Klientowi na zasadach określonych w Cenniku.
5. Cennik – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w Systemie QOOL RENT, będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 „CENNIK” do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
6. Czas Wypożyczenia – należy przez to rozumieć czas liczony od momentu Rezerwacji Hulajnogi lub jej Wypożyczenia bez wcześniejszej Rezerwacji, aż do momentu Zwrotu Hulajnogi, poprzez naciśnięcie przycisku KONIEC w Aplikacji Mobilnej.
7. Identyfkator Klienta – numer telefonu podany przez Klienta przy rejestracji.
8. Klient/Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fzyczną, która ukończyła 18 rok życia, uczestnika SystemuQOOL RENT, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie QOOL RENT, a w rezultacie zawarł Umowę z Operatorem na wypożyczenie Hulajnogi lub wypożyczenie lub zakup Powerbanku. W zakresie danych Klienta przed pierwszą jazdą oraz przy odbiorze zgłoszenia reklamacyjnego konieczne będzie podanie pełnych danych użytkownika, zarówno Identyfkatora Klienta, jak i numer telefonu, adresu zamieszkania, które to dane umożliwiają prowadzenie czynności reklamacyjnych.
9. Aktywny użytkownik – Klient, który w okresie 6 miesięcy od ostatniego doładowania Portfela dokonał ponownie doładowania Portfela, bądź skorzystał z innego Planu taryfowego dostępnego w Systemie QOOL RENT lub w takim samym okresie korzystał z usług Wypożyczenia Hulajnóg w Systemie QOOL RENT.
10. Konto Klienta/Konto – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu QOOL RENT, a także pobierania opłat zgodnie z Cennikiem.
11. Kradzież Hulajnogi – należy przez to rozumieć kradzież w rozumieniu art. 278 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.) oraz brak Zwrotu Hulajnogi w Systemie QOOL RENT po upływie 24 godzin od rozpoczęcia Czasu Wypożyczenia Hulajnogi oraz w następujących sytuacjach: korzystanie z Hulajnogi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie z Hulajnogi w obszarze oddalonym o ponad 25 km od Obszaru funkcjonowania Systemu QOOL RENT w którym nastąpiło Wypożyczenie, transport Hulajnogi za pomocą innego środka transportu poza Obszar funkcjonowania Systemu QOOL RENT w którym nastąpiło Wypożyczenie.
12. Kwota Doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 30 PLN, wniesioną w zamian za Punkty QOOL na poczet Wypożyczeń gromadzone w Portfelu Klienta lub na poczet Pakietów.
13. Minimalny Stan Portfela – należy przez to rozumieć minimalną ilość Punktów QOOL w wysokości minimum 5 Punktów QOOL, które umożliwiają Wypożyczenie Hulajnogi.
14. Operator – należy przez to rozumieć QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Chwaszczyńskiej 45
15. Operator POMOC QOOL RENT – należy przez to rozumieć QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Chwaszczyńskiej 45, która jest podmiotem obsługującym wszelkie reklamacje i zgłoszenia użytkowników w czasie korzystania z aplikacji.
16. Obszar funkcjonowania Systemu QOOL RENT – obszar świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu QOOL RENT. Granice obszaru świadczenia usług są zmienne. Aktualne granice obszaru świadczenia usług są każdorazowo udostępniane w Aplikacji Mobilnej.
17. Parking „P”- miejsce znajdujące się w Strefe Zielonej przeznaczone do parkowania Hulajnóg, za parkowanie w tym miejscu Klient otrzymuje bonus zgodnie z Cennikiem. Obszary położenia miejsc wyznaczonych na Parking „P” są zmienne i określone przez Operatora QOOL RENT. Aktualne miejsca wyznaczone na Parking P są każdorazowo dostępne w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT.
18. Powerbank – należy przez to rozumieć przenośne urządzenie akumulatorowe do ładowania wewnętrznych akumulatorów Hulajnogi, telefonów komórkowych, aparatów itp., które może zostać wypożyczone lub zakupione przez Klienta na zasadach opisanych w §11 Regulaminu.
19. Portfel – należy przez to rozumieć aktualną ilość Punktów QOOL znajdujących się na Koncie Klienta.
20. Punkty QOOL – nabywane przez Klienta środki przypisane do Konta Klienta przeznaczone na opłacenie usług w systemie QOOL RENT, w tym Wypożyczenie Hulajnóg oraz Powerbanków.
21. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu QOOL RENT, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania Hulajnóg oraz Powerbanków w systemieQOOL RENT, udostępniany na stronie internetowej www.qool.rent oraz w Aplikacji Mobilnej.
22. Rezerwacja Hulajnogi – należy przez to rozumieć dodatkową funkcję, dzięki której Klient, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej QOOL RENT może przed Wypożyczeniem zdalnie zarezerwować Hulajnogę. Rezerwacja jest odpłatna. Czas rezerwacji jest odejmowany od limitu dziennego wypożyczenia w ramach Pakietów. Zarezerwowana Hulajnoga oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 10 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Funkcja ta nie zawsze jest dostępna.
23. Postój Hulajnogi – należy przez to rozumieć dodatkową funkcję, dzięki której Klient, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej QOOL RENT może zdalnie zablokować Hulajnogę w trakcie Wypożyczenia. Postój Hulajnogi jest odpłatny. Czas postoju jest odejmowany od limitu dziennego wypożyczenia w ramach Pakietów. Podczas postoju Hulajnoga oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 60 minut po czym Postój anuluje się automatycznie i kończy Wypożyczenie. Ta funkcja nie zawsze jest dostępna.
24. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
25. Hulajnoga/Hulajnogi – Hulajnoga Elektryczna wypożyczona przez Operatora Klientowi na Czas Wypożyczenia. Rodzaje Hulajnóg udostępnianych w Systemie QOOL RENT przez Operatora są różne.
26. SerwisQOOL RENT– należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją elementów Systemu QOOL RENT.
27. Strefa Czerwona – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu QOOL RENT, w której Klient obowiązany jest poruszać się z ograniczoną prędkością oraz zwrócić Hulajnogę, z tym zastrzeżeniem, że zwrot poza Parkingiem „P” możliwy jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Obszar Strefy Czerwonej określony przez Operatora QOOL RENT dostępny jest w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym obowiązujących w strefe.
28. Strefa Niebieska – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu QOOL RENT, w której Klient nie może parkować, ani zwrócić Hulajnogi. Obszar Strefy Niebieskiej określony przez OperatoraQOOL RENTdostępny jest w Aplikacji MobilnejQOOL RENT. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym obowiązujących w strefe.
29. Strefa Niedozwolona – należy przez to rozumieć miejsca/obszary, w których Klient nie może poruszać się Hulajnogą QOOL RENT. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, brzeg morski, plaże, wydmy. Obszar Strefy Niedozwolonej określony przez Operatora QOOL RENT dostępny jest w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT.
30. Strefa Zielona – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu QOOL RENT, która nie jest Strefą Niebieską, Strefą Czerwoną oraz Strefą Niedozwoloną. W Strefe Zielonej, Klient może się przemieszczać Hulajnogą oraz zwrócić Hulajnogę, z tym zastrzeżeniem, że zwrot poza Parkingiem „P” możliwy jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Obszar Strefy Zielonej określony przez Operatora QOOL RENT dostępny jest w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT.
31. Strona Internetowa – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę internetową www.qool.rent zawierającą najważniejsze informacje o Systemie QOOL RENT.
32. SystemQOOL RENT– należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczania Hulajnóg i Powerbanków obejmujący w szczególności Hulajnogi, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie Hulajnóg i Powerbanków, Rezerwację, Postój oraz Zwrot Hulajnóg i Powerbanków.
33. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w QOOL RENT i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
34. Wypożyczenie Hulajnogi/Wypożyczenie – należy przez to rozumieć odblokowanie Hulajnogi, za pomocą Aplikacji Mobilnej QOOL RENT, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia, określa szczegółowo §8 Regulaminu.
35. Zwrot Hulajnogi – należy przez to rozumieć zakończenie Wypożyczenia oraz oddanie Hulajnogi w sposób opisany w § 10. Regulaminu.

§3 . Zasady ogólne korzystania z QOOL RENT.

1. Warunkiem korzystania z Systemu QOOL RENT jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych, uzupełnienie proflu oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów Ustawy Prawo Ruchu Drogowego.
3. Warunkiem rejestracji i korzystania z Systemu QOOL RENT jest podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunków określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest QOOL RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,ul. Chwaszczyńska 45, 81 – 578 Gdynia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania w pełni z Systemu QOOL RENT. Celem korzystania z Systemu QOOL RENT konieczne jest posiadanie i wskazanie pełnego, aktualnego adresu zamieszkania Klienta. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystane z pełnej funkcjonalności Systemu QOOL RENT np. Obsługi Klienta. Informacje na temat bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej RODO pod adresem: www.qool.rent oraz w Aplikacji Mobilnej.
4. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfkujących Strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

§4 Zasady korzystania z Hulajnóg.

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Hulajnogi zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie oraz przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w § 16 niniejszego Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się zwrócić Hulajnogę, w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa oraz Regulaminu przy korzystaniu z Systemu QOOL RENT.
3. Klient jest odpowiedzialny za Hulajnogę od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom poza standardowym użytkowaniem oraz Kradzieży wypożyczonej Hulajnogi.
4. W przypadku podejrzenia Kradzieży Hulajnogi dokonanej podczas Wypożyczenia, Klient ma obowiązek powiadomić o tym POMOCQOOL RENT niezwłocznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub mailowo, oraz niezwłocznie zgłosić podejrzenie Kradzieży Hulajnogi Policji. Brak dokonania zgłoszenia przez Klienta w myśl zdania poprzedzającego, skutkować będzie nałożeniem na Klienta opłaty w wysokości określonej w Cenniku.
5. W przypadku, gdy podczas Wypożyczenia Hulajnogi dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym POMOCQOOL RENTniezwłocznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub mailowo.
6. Wszelkie awarie Hulajnogi powinny być zgłaszane do POMOCQOOL RENTw Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient zobowiązany jest zatrzymać się i powiadomić POMOC QOOL RENT za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, oraz postępować zgodnie z informacjami od POMOC QOOL RENT.
7. Zabronione jest korzystanie z Hulajnóg Systemu QOOL RENT przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych środków substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.); silnych leków przeciwalergicznych oraz innych leków, których zażywanie zgodnie z dołączoną do nich ulotką producenta, związane jest z zakazem lub zaleceniem powstrzymania się od kierowania pojazdami.
8. Klient zobowiązany jest korzystać z wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku takiej drogi, bądź pasa Klient korzystający z Hulajnogi zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

9. Klientowi zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierząt lub ładunku.
10. Hulajnoga QOOL RENT jest przeznaczona do jazdy miejskiej. Zabronione jest używanie Hulajnóg QOOL RENTw celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich. Zabronione jest ściganie się oraz wykorzystywanie Hulajnóg do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Zabronione jest wieszanie czegokolwiek na kierownicy lub innych elementach Hulajnogi.
11. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że Hulajnoga jest zdatna do użytku, w szczególności czy opony oraz hamulce Hulajnogi są sprawne oraz czy działa oświetlenie Hulajnogi. Klient zobowiązany jest również do weryfkacji stanu baterii dostępnego w Aplikacji Mobilnej.
12. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Hulajnogi jakiejkolwiek usterki Hulajnogi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do POMOC QOOL RENT przez Aplikację Mobilną.
13. Maksymalne obciążenie Hulajnogi przeznaczonej do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 125kg.
14. Zabronione jest używanie zabezpieczeń nie będących elementem Systemu QOOL RENT w celu unieruchomienia Hulajnogi. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Hulajnogi do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczenia ponosi Klient.
15. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfkacji, wymiany części w wypożyczonej Hulajnodze, jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis QOOL RENT.
16. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., związanych z korzystaniem przez niego z Hulajnogi i nałożonych na niego z jego winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone, a wynikają z wyłącznej winy Operatora.
17. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Hulajnogi. Wysokość opłat za naprawienie szkód oraz odtworzenie Hulajnóg określone są w Załączniku nr 1 „CENNIK” do niniejszego Regulaminu.. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi na życzenie Klienta odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.
18. W przypadku niezgodnego z Regulaminem Zwrotu Hulajnogi, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Hulajnogi Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z POMOC QOOL RENT.
19. Jakiekolwiek zniszczenie elementów Systemu QOOL RENTbędzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
20. Użytkownikom zabrania się przewozu Hulajnogi samochodem, tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego.
21. Klient w trakcie przejazdu Hulajnogą nie może korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń ograniczających zdolności Klienta do bezpiecznego korzystania z Hulajnogi

 

§5. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu QOOL RENT jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie QOOL RENT.
2. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem formularza poprzez Aplikację Mobilną.
3. Podczas procesu rejestracji należy podać numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonywana jest rejestracja oraz uzupełnić wszelkie dane osobowe wymagane w formularzu.
4. W celu ukończenia procesu rejestracji na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość SMS, z kodem potwierdzającym w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Kod potwierdzający należy wpisać w okno dialogowe Aplikacji Mobilnej. Po pozytywnej weryfkacji kodu potwierdzającego oraz akceptacji Regulaminu, Konto Klienta zostanie utworzone.

§6. Formy Płatności.

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu QOOL RENT może być dokonywana: przy użyciu kart kredytowych lub debetowych (karty płatnicze) oraz płatności internetowych. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora. Możliwości oraz formy płatności mogą się różnić w zależności do obszaru, na którym jest wynajmowana Hulajnoga.
2. W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, Klient podłącza kartę do systemu pośredniczącego w płatnościach. Opłata za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu QOOL RENT pobierana jest bezpośrednio z karty.
3. Przy płatności kartą kredytową lub debetową pobierane są opłaty dodatkowe według Cennika.
4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta zostanie wystawiona Faktura. W tym celu Klient wysyła zgłoszenie „Faktura” za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
6. Operator wyśle Fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

§7. Plany taryfowe.

1. W ramach systemu QOOL RENT dostępne są następujące Plany taryfowe: a) Doładowanie Portfela Kwotą Doładowania,
b) Automatyczne Doładowanie Portfela Kwotą Doładowania,
c) Plan Standard,
d) Pakiet SMART, e) Pakiet VIP
2. Doładowanie Portfela poprzez zakup punktów QOOL:
a) Klient dokonuje zakupu Punktów QOOL, które są przeznaczone na opłacenie Wypożyczenia zgodnie z Cennikiem.
b) Opłaty dokonane w zamian za Punkty QOOL nie podlegają zwrotowi.
3. Automatyczne Doładowanie Portfela:
a) włączenie funkcji jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart kredytowych lub debetowych.
b) Portfel doładowywany jest o kwotę ostatniego doładowania. Minimalna kwota doładowania wynosi 30 PLN.
c) Portfel doładowywany jest automatycznie, jeżeli ilość punktów QOOL w Portfelu osiągnie Stan Minimalny wynoszący mniej niż 5 Punktów QOOL.
d) Wpłacona kwota zamieniana jest na Punkty QOOL.
e) Opcję automatycznego doładowania portfela Klient może w każdej chwili wyłączyć za pomocą Aplikacji Mobilnej.
4. Plan standard:
a) 3 Punkty QOOL za Start Wypożyczenia, 1 Punkt QOOL za każdą rozpoczętą minutę Wypożyczenia.
b) bonus za parkowanie Hulajnogi w punkcie P – 1 Punkt QOOL dodawany do Portfela (rozliczane w cyklu 10 minutowym, parkując dwukrotnie w ciągu cyklu otrzymasz 1 Punkt QOOL)
5. Pakiety:
a) Klient wykupuje pakiet, poprzez wybór odpowiedniej opcji w Aplikacji Mobilnej.
b) Korzystanie z pakietu wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez Klienta opłaty na zasadach wskazanych w Cenniku. Opłacanie pakietu jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart kredytowych lub debetowych. Opłata pobierana jest automatycznie, z góry, w okresach rozliczeniowych zależnych od wybranego pakietu.
c) Klient może korzystać z następujących pakietów:
SMART – 30 zł, pakiet miesięczny, START Wypożyczenia GRATIS przez cały dzień plus codziennie 10 minut jazdy w cenie pakietu, dalsze minuty 1 Punkt QOOL za każdą rozpoczętą minutę Wypożyczenia. Niewykorzystane w danym dniu minuty zawarte w cenie pakietu, nie przechodzą na kolejny dzień.
VIP – pakiet indywidualny, Start Wypożyczenia GRATIS przez cały dzień, 0,2 Punktu QOOL za każdą rozpoczętą minutę Wypożyczenia.
Pakiet VIP jest przeznaczony jedynie dla Klientów mających miejsce zamieszkania w miejscowości, w której następuje Wypożyczenie. Uruchomienie Pakietu VIP wymaga uprzedniego wysłania do Operatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zapytania o możliwość uruchomienia Pakietu, załączając do zapytania zdjęcie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w danej miejscowości np. rachunek za energię elektryczną, telefon, inne media itp.
W przypadku pozytywnej weryfikacji miejsca zamieszkania Klienta, operator automatycznie udostępnia korzystanie z Pakietu VIP w Aplikacji Mobilnej. Czas weryfikacji miejsca zamieszkania Klienta przez Operatora wynosi minimum 30 dni od dnia wysłania przez Klienta zapytania o możliwość uruchomienia planu.
d) W zależności od wybranego pakietu Klient otrzymuje do wykorzystania każdego dnia w okresie trwania pakietu określony w minutach Czas Wypożyczenia; Ilość Czasu Wypożyczenia dla poszczególnych pakietów określa Cennik.
e) Klient wykupując pakiet wyraża zgodę na pobranie przez Operatora opłaty w wysokości uzależnionej od wybranego pakietu.
6. Klient może w danej chwili posiadać tylko jeden aktywny Pakiet. Rezygnacja z Pakietów nie zwalnia Klienta z uiszczenia wymagalnych opłat na podstawie zawartej Umowy.
7. W przypadku wykupienia Pakietu okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie odnotowania płatności za dany Pakiet na koncie Operatora.
8. Koszty przejazdu, cenę zakupu punktów QOOL, cenę pakietów oraz inne opłaty, a także wysokość bonusów określa Cennik.
9. Operator może wstrzymać lub zmienić ofertę pakietów w każdej chwili.
10. Operator zastrzega, że dostępność określonych pakietów uzależniona jest od Obszaru działania Systemu QOOL RENT

§8. Wypożyczenie Hulajnogi.

1. Hulajnogę QOOL RENT można wypożyczyć wyłącznie przez Aplikację Mobilną QOOL RENT postępując zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.
2. Rekomendowanym jest, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z POMOC QOOL RENT.
3. Wypożyczona Hulajnoga może być używana w Strefe Zielonej z uwzględnieniem ograniczeń w Strefe Niebieskiej oraz Strefe Czerwonej z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może poruszać się po Strefe Niebieskiej oraz Strefe Czerwonej, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić Hulajnogę w Strefe Zielonej, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatami wynikającymi z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Użytkowanie Wypożyczonych Hulajnóg jest dozwolone na Obszarze funkcjonowania Systemu QOOL RENT z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. Mapa poszczególnych Stref jest dostępna w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT, wszystkie Strefy poza Strefą Zieloną, Strefą Niebieską oraz Strefą Czerwoną uważa się za Strefy Niedozwolone.
5. Liczba wypożyczanych Hulajnóg na jedno Konto nie może przekraczać w tym samym czasie jednej Hulajnogi.
6. Postój zaliczany jest do czasu Wypożyczenia i rozliczany zgodnie z Cennikiem. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pakietu czas Postoju jest odejmowany od dziennego czasu udostępnionego w ramach danego Pakietu. Postój dostępny jest dla wszystkich Planów taryfowych.
7. Rezerwacja Hulajnóg jest dobrowolna i dostępna we wszystkich Planach taryfowych. Rezerwacja jest odpłatna zgodnie z Cennikiem. Zarezerwowana Hulajnoga oczekuje na Klienta maksymalnie do 10 minut, po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Czas ten jest odliczany od limitu dziennego Czasu Wypożyczenia udostępnionego w ramach danego Pakietu, jeżeli Klient Wypożycza Hulajnogę w ramach Pakietu. Po przekroczeniu czasu Rezerwacji, Rezerwacja wygasa i Hulajnoga jest dostępna dla innych Użytkowników. Czas oraz naliczone opłaty z Tytułu Rezerwacji nie są zwracane.
8. Operator Systemu QOOL RENT nie gwarantuje ciągłej dostępności Hulajnóg, między innymi podczas prac serwisowych, wymogu okresowego ładowania, wstrzymaniu działania w danym obszarze, warunków atmosferycznych ograniczających lub uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z Hulajnóg (np. deszcz, śnieg, oblodzenie, grad, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr, mgła itp.) oraz innych niezależnych od niego zdarzeń.
9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody wobec Operatora i/lub Zamawiającego, Operator zastrzega sobie prawo Blokady Konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

§9. Czas trwania Wypożyczenia Hulajnogi.

1. Czas Wypożyczenia Hulajnogi jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonej Hulajnogi oraz ilością punktów QOOL w Portfelu Klienta.
2. Dopóki bateria Hulajnogi posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy, który wynosi w przybliżeniu co najmniej 11% naładowania baterii, Klient może używać lub zaprzestać korzystania z hulajnogi. Jeżeli stan baterii Hulajnogi spadnie poniżej 11%, Hulajnoga automatycznie się wyłączy i jazda zostanie zakończona. W powyższym przypadku, Klient winien zwrócić Hulajnogę zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3. Zastrzega się, że dystans jaki Klient może przebyć na danym poziomie naładowania baterii, jest uzależniony od czynników niezależnych od Operatora Systemu QOOL RENT, w szczególności od warunków atmosferycznych, stylu jazdy, prędkości, ukształtowania terenu, czy wagi Użytkownika.
4. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w Aplikacji Mobilnej, a Klient jest zobowiązany do jego weryfkacji zarówno przed Wypożyczeniem jak i w trakcie wykonywania przejazdu.

§10. Zwrot Hulajnogi.

1. Zwrotu Hulajnogi Klient dokonuje w obrębie Strefy Zielonej z wyłączeniem Strefy Niebieskiej, Strefy Czerwonej oraz Strefy Niedozwolonej.
2. Wyodrębnia się 3 typy Zwrotów Hulajnóg:
a) regularny, premiowany Zwrot Hulajnogi – Zwrot Hulajnogi na Parkingu „P”;
b) odpłatny Zwrot Hulajnogi – Zwrot Hulajnogi na w Strefe Zielonej: Hulajnoga może zostać zwrócona w Strefe Zielonej poza parkingami „P” za opłatą określoną w „Cenniku”. Wysokość opłaty za Zwrot Hulajnogi w Strefe Zielonej uzależniona jest od odległości miejsca Zwrotu Hulajnogi od najbliższego Parkingu „P”. Zwrot Hulajnogi w Strefe Zielonej jest możliwy jedynie po uprzednim dokonaniu opłaty wskazanej w Aplikacji Mobilnej oraz postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w Aplikacji Mobilnej.
c) niedozwolony Zwrot Hulajnogi – zwrot w Strefe Niebieskiej, Strefe Czerwonej oraz w Strefe Niedozwolonej w szczególności na obszarach trudno dostępnych np. osiedla zamknięte, prywatne posesje.
3. Klient zwraca Hulajnogę stosując się do poleceń zamieszczonych w Aplikacji Mobilnej.
4. Hulajnoga powinna zostać unieruchomiona w taki sposób, aby stała stabilnie na kołach oraz oparta na nóżce. Hulajnogę należy zaparkować zgodnie z przepisami prawa, nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego, ani pieszego.
5. W celu weryfkacji prawidłowego parkowania Hulajnogi, Klient wykonuje zdjęcie Hulajnogi stosując się do wyświetlonego w Aplikacji Mobilnej obrysu Hulajnogi. Po zwrocie Hulajnogi następuje weryfkacja zdjęcia w Aplikacji Mobilnej. Niewykonanie zdjęcia lub nieprawidłowe wykonanie zdjęcia Hulajnogi (brak zdjęcia lub nie stosowanie się do obrysu hulajnogi w Aplikacji Mobilnej) lub nieprawidłowe parkowanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary przez Klienta w wysokości wskazanej w Cenniku oraz zablokowaniem konta.
6. W przypadku trudności ze Zwrotem Hulajnogi Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się za pomocą Aplikacji Mobilnej lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected] z QOOL RENT.
7. W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości wykonania zdjęcia (np. z uwagi na awarię kamery) powinien tę okoliczność zgłosić Operatorowi niezwłocznie po Zwrocie Hulajnogi. W przypadku, gdy Klient nie skontaktuje się z Operatorem, może zostać naliczona opłata w wysokości określonej w Cenniku.
8. W przypadku zwrotu Hulajnogi na Parkingu „P”, Klient otrzymuje bonus zgodnie z Cennikiem, rozliczane bonusów jest w cyklu 10 minutowym, parkując dwukrotnie w ciągu cyklu Klient otrzymuje 1 Punkt QOOL.
9. Nie jest dozwolone parkowanie ani zwrot Hulajnogi w Strefe Czerwonej, Strefe Niebieskiej oraz w Strefe Niedozwolonej. W przypadku wyczerpania się baterii lub wykorzystania punktów w Portfelu w strefe Niebieskiej bądź Strefe Czerwonej, Klient obowiązany jest według własnego wyboru albo zaprowadzić Hulajnogę do Strefy Zielonej albo doładować Portfel w przypadku wykorzystania wszystkich Punktów.
10. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu i zabezpieczenia Hulajnogi, o których mowa w punktach poprzedzających pod rygorem:
a) obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zwrotem Hulajnogi w sposób niezgodny z Regulaminem,
b) obciążenia kosztami określonymi w Cenniku za odbiór Hulajnogi z poza Parkingu „P”, c) naliczenia opłaty za zaparkowanie Hulajnogi niezgodnie z Regulaminem w wysokości określonej w Cenniku,
d) czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, wedle wyboru Operatora.
Powyższe opłaty sumują się.

§11. Powerbanki.

1. Powerbank QOOL RENT można wypożyczyć lub kupić wyłącznie przez Aplikację Mobilną QOOL RENT postępując zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.
2. Powerbanki dostępne są w punktach partnerskich każdorazowo oznaczonych w Aplikacji Mobilnej.
3. Klient może wypożyczyć Powerbank w następujących planach taryfowych, przy czym Operator przy każdorazowym wypożyczeniu Powerbanku pobiera od Klienta depozyt w wysokości 195,00 zł, który to depozyt zwracany jest Klientowi w chwili zwrotu Powerbanku. W przypadku braku środków na karcie płatniczej Klienta umożliwiających pokrycie kwoty depozytu, wypożyczenie nie jest możliwe:
a) plan standard 3 PLN za Start wypożyczenie oraz 2 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia, jednakże jednorazowo przez maksymalnie 96 godzin od chwili wypożyczenia. Po upływie 96 godzin od chwili wypożyczenia, wypożyczony Powerbank staje się własnością Klienta, bez możliwości zwrotu Powerbanku.
b) Pakiet VIP (łączony z Pakietem VIP dla Hulajnóg) –Start wypożyczenia GRATIS oraz 2 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia, jednakże jednorazowo przez maksymalnie 96 godzin od chwili wypożyczenia. Po upływie 96 godzin od chwili wypożyczenia, wypożyczony Powerbank staję się własnością Klienta, bez możliwości zwrotu Powerbanku.
Pakiet VIP jest przeznaczony jedynie dla Klientów mających miejsce zamieszkania w miejscowości, w której następuje wypożyczenie Powerbanku. Uruchomienie planu VIP wymaga uprzedniego wysłania do Operatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zapytania o możliwość uruchomienia planu, załączając do zapytania zdjęcie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w danej miejscowości np. rachunek za energię elektryczną, telefon, inne media itp.
W przypadku pozytywnej weryfkacji miejsca zamieszkania Klienta operator udostępnia możliwość skorzystania z planu VIP w Aplikacji Mobilnej. Czas weryfkacji miejsca zamieszkania Klienta przez Operatora wynosi minimum 30 dni od dnia wysłania przez Klienta zapytania o możliwość uruchomienia planu.
4. Klient może bez uprzedniego wypożyczenia Powerbanku, dokonać od razu jego zakupu za kwotę 149 PLN.
5. Zastrzega się, że odpowiedzialność QOOL RENT z tytułu rękojmi w przypadku kiedy własność Powerbanku przechodzi zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej na Klienta będącego konsumentem, ograniczona jest do jednego roku z uwagi na fakt, że Powerbanki każdorazowo są urządzeniami używanymi. W przypadku kiedy własność Powerbanku przechodzi zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej na Klienta będącego przedsiębiorcom, odpowiedzialność QOOL RENT z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. Klient wykupując plan lub dokonując zakupu Powerbanku, wyraża zgodę na pobranie przez Operatora opłaty w wysokości określonej w Cenniku.
7. Klient może w danej chwili posiadać tylko jeden aktywny plan. Rezygnacja z planów nie zwalnia Klienta z uiszczenia wymagalnych opłat na podstawie zawartej Umowy.
8. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Powerbanku zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej, własność Powerbanku przechodzi na Klienta w momencie odnotowania płatności na koncie Operatora.
9. Koszty wypożyczenia, cenę planów, cenę zakupu Powerbanków oraz inne opłaty określa Cennik.
10. Wypożyczenie Powerbanku następuje w chwili odblokowania Powerbanku za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej QOOL RENT w punkcie partnerskim.
11. Zwrot Powerbanku następuje w chwili zwrotnego umieszczenia Powerbanku w punkcie partnerskim oraz zaznaczenia tego faktu w Aplikacji Mobilnej QOOL RENT.
12. Operator może wstrzymać lub zmienić ofertę planów w każdej chwili.
13. Operator zastrzega, że dostępność określonych planów uzależniona jest od Obszaru działania Systemu QOOL RENT.

§12. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku. Opłaty naliczane są na poczet Punktów QOOL przeznaczanych na opłacenie Wypożyczenia oraz na inne usługi lub produkty dostępne w SystemieQOOL RENT, a także w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku, gdy naliczone opłaty przekraczają środki pieniężne wpłacone przez Klienta, Klient ma obowiązek zapłaty zaległych płatności w terminie 3 dni roboczych od powstania zaległości. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, w tym ściągnięcie tych środków z karty kredytowej lub debetowej Klienta, jak również zablokowanie Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
3. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczenia może być dokonany po rozwiązaniu Umowy i tylko w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.
4. W przypadku otrzymania Bonusu, Klient otrzymuje Doładowanie Portfela w postaci Punktów QOOL. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania Bonusów określone są w Cenniku. Środki z doładowania w formie Bonusu nie podlegają zwrotowi.
5. Opłata za doładowanie konta w postaci Punktów QOOL zwracana jest jedynie w przypadku braku możliwości korzystania z Usługi z przyczyn leżących po stronie QOOL RENT. W pozostałych przypadkach doładowania nie są zwracane.
6. Wpłacona kwota doładowania zwracana jest Klientowi w przypadku braku możliwości korzystania z Usług Wypożyczenia hulajnóg z przyczyn niezależnych od Klienta.
7. W razie opóźnienia Klienta z zapłatą należności na rzecz Operatora QOOL RENT, Operator QOOL RENT zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator QOOL RENT ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator QOOL RENT zastrzega sobie prawo do powierzenia frmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta oraz obciążenia Klienta kosztami postępowań windykacyjnych.

8. W razie cofnięcia płatności przez Klienta, QOOL RENT ma możliwość naliczenia kary wedle cennika za każdą cofniętą płatność.

§13. Reklamacje i skargi

1. Klient może odstąpić od Umowy – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
2. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i usługa zostanie zrealizowana w tym okresie, Klient ma obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia. Przed uruchomieniem usługi Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, że po spełnieniu świadczenia przez QOOL RENT utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a) przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b) przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w §1 ust. 5 Regulaminu, listem poleconym pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.
Odstąpienie od Umowy wymaga każdorazowo wskazania w treści oświadczenia o odstąpieniu numeru telefonu Klienta połączonego z Aplikacją Mobilną, który to numer telefonu stanowi identyfkator Klienta i niezbędny jest w celu weryfkacji konta, którego dotyczy odstąpienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
5. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i usługa zostanie zrealizowana w tym okresie, Klient ma obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia. Przed uruchomieniem usługi Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, że po spełnieniu świadczenia przez QOOL RENT utraci prawo odstąpienia od Umowy.
6. Zwrot niewykorzystanych, a wpłaconych środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Zwrot Punktów QOOL jest rozliczany wedle Cennika.

§14. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

2. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i usługa zostanie zrealizowana w tym okresie, Klient ma obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia. Przed uruchomieniem usługi Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, że po spełnieniu świadczenia przez QOOL RENT utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a) przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, b) przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w §1 ust. 5 Regulaminu, listem poleconym pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

Odstąpienie od Umowy wymaga każdorazowo wskazania w treści oświadczenia o odstąpieniu numeru telefonu Klienta połączonego z Aplikacją Mobilną, który to numer telefonu stanowi identyfikator Klienta i niezbędny jest w celu weryfikacji konta, którego dotyczy odstąpienie.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i usługa zostanie zrealizowana w tym okresie, Klient ma obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia. Przed uruchomieniem usługi Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, że po spełnieniu świadczenia przez QOOL RENT utraci prawo odstąpienia od Umowy.

6. Zwrot niewykorzystanych, a wpłaconych środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Zwrot Punktów QOOL jest rozliczany wedle Cennika.

§15. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
a) Usunięcie Konta przez Klienta za pomocą Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i wywołuje takie same skutki, jak złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, opisane w punkcie §14 Regulaminu.
b)drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
c) pocztą tradycyjną, listem poleconym, na adres pocztowy Operatora podany w §1 ust.5 Regulaminu.
Odstąpienie od Umowy wymaga każdorazowo wskazania w treści oświadczenia o odstąpieniu numeru telefonu Klienta połączonego z Aplikacją Mobilną, który to numer telefonu stanowi identyfkator Klienta i niezbędny jest w celu weryfkacji konta, którego dotyczy odstąpienie.
2. Anulowanie Pakietu następuje za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej w zakładce Menu / Ustawienia / Pakiety.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, bądź od daty usunięcia konta przez Klienta. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie QOOL RENT. W przypadku posiadania przez Klienta Pakietu Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu Pakietu, o którym mowa w punkcie VII.5. Regulaminu.
4. W okresie wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty zaległych, wymagalnych płatności na rzecz Operatora. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, nieuregulowania zaległych płatności, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
5. Pozostawione w dniu rozwiązania Umowy, a niewykorzystane Punkty QOOL z Portfela Klienta podlegają zwrotowi na wniosek Klienta w przeliczeniu 1 Punkt QOOL = 0,1 PLN. W celu otrzymania zwrotu Punktów QOOL w postaci pieniężnej zgodnie z przelicznikiem, Klient wysyła zgłoszenie „Rozliczenie Konta” w Aplikacji Mobilnej.

§16. Blokada Kont Użytkowników


1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie QOOL RENT, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Hulajnóg QOOL RENT zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a) nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie §.3. Regulaminu, b) wykorzystuje Hulajnogi niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c) dokonał nieprawidłowego Zwrotu Hulajnogi.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Hulajnogi przez Klienta Hulajnoga zaginęła lub została uszkodzona.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

§17. Aplikacja Mobilna QOOL RENT

1. Aplikacja Mobilna QOOL RENT jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzeniach mobilnych z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.
3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie QOOL RENT. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Systemu QOOL RENT znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej.
4. W ramach korzystania z Planów taryfowych Klientowi udzielana jest niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna i nieodpłatna licencja na korzystanie z Aplikacji Mobilnej – Systemu QOOL RENT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Licencja udzielona jest na następujących polach eksploatacji:
a) korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) do instalacji na urządzeniu końcowym Klienta,
c) przechowywania Sytemu w pamięci urządzenia końcowego oraz do wyświetlania Systemu na ekranie urządzenia końcowego.
6. Czas trwania licencji wynika z wybranego Planu Taryfowego i uiszczonych opłat wg. obowiązującego cennika.
7. Klientowi nie przysługuje prawo do: odstępowania, pożyczania, użyczania, powielania, tłumaczenia lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Aplikacji Mobilnej oraz Systemu QOOL RENT. Zabrania się również tłumaczenia, modyfkowania, de kompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w oprogramowanie oraz tworzenie opracowań i rozszerzeń będących pochodną Systemu.

§18. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Hulajnogi są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Hulajnodze oraz umiejętnością jazdy na Hulajnodze, a także posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Hulajnogi w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie udostępniona za pomocą Aplikacji Mobilnej. Informacja o zmianach będzie przesyłana Klientom z 14 dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.qool.rent
4. Punkty QOOL załadowane przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany w Regulaminie lub Polityce Prywatności pozostają na koncie użytkownika i mogą być wykorzystywane zgodnie z nową treścią Regulaminu lub Polityki Prywatności. Pakiety Użytkownika uruchomione przed zmianą w Regulaminie lub Polityce Prywatności zmieniającą ich zakres lub sposób wykorzystania zostaną przekształcone na nowo obowiązujące Pakiety z dniem wejścia w życie nowej treści Regulaminu lub Polityki Prywatności. Użytkownik może zakończyć Pakiet po dniu zmiany Regulaminu na zasadach ogólnych.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

KEEP CALM AND STAY QOOL

for you, your family & friends.